Vi kan Behandling
och Utbildning

Med vår långa erfarenhet av evidensbaserat arbete och breda kompetens är Solega en utmärkt partner när det gäller implementering, förändrings- och utvecklingsarbete för organisationer, arbetsgrupper och professionella inom bland annat socialtjänst och skola.

Solega har det övergripande ansvaret för Multisystemisk terapi (MST) i Sverige. Vi är metodgaranter och står för utbildning, kvalitetssäkring och handledning i metoden för samtliga team i Sverige. Gå in på mstsverige.se för mer information om metoden eller om du är intresserad av att starta upp ett MST-team.

Vad är MST?

Vad är Multisystemisk Terapi (MST)? MST kan erbjuda en lösning för ungdomar 10–18 år med allvarliga beteendeproblem när de och deras familj inte klarar det på egen hand. Problemen kan variera i natur men handlar ofta om sådant som kan leda till en placering utanför hemmet:
 • Kriminalitet
 • Substansbruk (alkohol & droger)
 • Skolproblematik (frånvaro och störande beteende)
 • Aggressivitet
 • Rymningar och olovandes borta från hemmet

MST är en intensiv behandling som bedrivs i hemmet samt i hela den miljö ungdomen befinner sig såsom i skolan och ute tillsammans med vänner och den görs i tätt samarbete med familjen, skolpersonal samt andra vuxna som finns eller behövs i den unges liv, inklusive polis och andra personer som träffar på ungdomen ute. När fler personer samarbetar kring ungdomen kan de gemensamt hitta sätt att hantera problemen som håller över tid och ungdomen kan fortsätta att bo hemma och gå till sin skola. 

Vad gör MST framgångsrikt?

MST ger inte upp om ungdomen eller någon annan viktig person inte är motiverad till förändring. Varje familj tilldelas en MST-terapeut vars uppgift är att finnas där för dem, ta vara på deras styrkor och stärka dem så att de kan hantera nuvarande och kommande problem. Under mottot ”Whatever it takes” gör vi allt vi kan för att få ungdomen tillbaka på rätt spår. MST är uppbyggt på faktorer som forskning visat är effektiva komponenter i öppenvårdsbehandling:

 • Alla system i ungdomens liv inkluderas (individuella förutsättningar, familj, umgänge, skolgång och närområde/fritiden)
 • Behandlingen är intensiv med flera träffar i veckan, så ofta som behövs under en period på 4-5 månader
 • MST-teamet arbetar flexibelt på tider som passar familjen och kan nås 24/7
 • Alla metoder som används är evidensbaserade med tydligt stöd i forskning
 • MST-teamet får kontinuerligt stöd av MST Sverige i form av handledning, utbildning och kvalitetssäkring

För mer information om Multisystemisk terapi, besök mstsverige.se

e-post info@mstsverige.se

Utbildningar

Missbruksbehandling

Contingency Management (CM)

Solega erbjuder i samarbete med Akademi Magelungen utbildningar för behandling av substansbruk hos ungdomar.

Contingency Management (CM) är en effektiv evidensbaserad behandling mot substansbruk som bedrivs tillsammans med ungdomar och deras familjer. Såväl metoden som helhet samt alla beståndsdelar har gott stöd inom forskningen och det är även en dokumenterat effektiv metod för vuxna, men är här anpassad efter ungdomar och svenska förhållanden.

Ungdomskriminalitet

Kontakta oss för mer information om vårt utbildningsprogram gällande ungdomskriminalitet.

Kontakta oss för mer information om föräldrastödsprogram för föräldrar som är oroliga att deras barn kan bli involverade i kriminalitet.

Personalgrupper

Systemiskt arbete i praktiken

Det finns många utmaningar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna som har olika typer av problematik. För att öka förutsättningarna att lyckas i arbetet är det framgångsrikt att arbeta systemiskt där man öppnar för fler lösningar och möjligheter. Vi påverkas alla av olika system runt oss och vikten av att länka samman praktiska saker som bostad, sysselsättning, organisationer med familj, nätverk, professionella och individuella förutsättningar ökar möjligheterna för framgång.

Utbildningen ”Systemiskt arbete i praktiken” avser ge kunskaper både teoretiskt men framför allt praktiskt i form av nya idéer, råd och möjligheter att öva utvecklande och utförande av kliniska färdigheter.

Psykoedukation

Att arbeta med NPF i skolan

Solega erbjuder skräddarsydda utbildningar för skolpersonal i att hantera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD och autism). Kontakta oss för att diskutera upplägg, allt från entimmesföresläsningar till flerdagarsutbildningar.

Kunskap om NPF för socialtjänsten

Solega erbjuder skräddarsydda utbildningar för socialsekreterare eller annan socialtjänstpersonal med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD och autism). Kontakta oss för att diskutera upplägg, allt från entimmesföresläsningar till flerdagarsutbildningar.

Utbildningar

Missbruksbehandling

Contingency Management (CM)

Solega erbjuder i samarbete med Akademi Magelungen utbildningar för behandling av substansbruk hos ungdomar.

Ungdomsbrottslighet

Systemisk brottsprevention (SBP) är ett program, framtaget av Solega, som syftar till att förhindra och minska på ungdomskriminalitet genom att arbeta systemiskt med problemen med hjälp av evidensbaserade metoder och interventioner med bevisad effekt.

Föräldrastöd

Kontakta oss för mer information om föräldrastödsprogram för föräldrar som är oroliga att deras barn kan bli involverade i kriminalitet.

Personalgrupper

Systemiskt arbete i praktiken

Utbildningen ”Systemiskt arbete i praktiken” avser ge kunskaper både teoretiskt men framför allt praktiskt i form av nya idéer, råd och möjligheter att öva utvecklande och utförande av kliniska färdigheter.

Psykoedukation

-NPF i socialtjänsten.
-Att arbeta med NPF i skolan.

Kontakta oss för mer information.

Missbruksbehandling

Contingency Management (CM)

Solega erbjuder i samarbete med Akademi Magelungen utbildningar för behandling av substansbruk hos ungdomar.

Contingency Management (CM) är en effektiv evidensbaserad behandling mot substansbruk som bedrivs tillsammans med ungdomar och deras familjer. Såväl metoden som helhet samt alla beståndsdelar har gott stöd inom forskningen och det är även en dokumenterat effektiv metod för vuxna, men är här anpassad efter ungdomar och svenska förhållanden.

Metoden kan med fördel integreras med andra behandlingsmetoder och kan användas av olika professioner som arbetar med unga och deras familjer.

CM för unga skiljer sig från missbruksbehandling för vuxna på så sätt att ungdomar oftast är beroende av vuxna runt omkring sig för att upphöra med substansbruk. En ung person har sällan fått särskilt negativa konsekvenser av sitt bruk, vilket medför att motivationen att sluta ofta är låg. Därtill är ungdomshjärnan inte fullt utvecklad och ungdomen är mer benägen att följa impulser och tillfällen att dricka alkohol eller ta droger, varför det är upp till vuxna i ungdomars omgivning att agera ”ställföreträdande frontallob” och se till att ungdomen fattar mer ansvarsfulla beslut.

Under utbildningens första två dagar förses deltagarna med enkla verktyg som är förbluffande effektiva för ett så komplext ämne. Materialet är baserat på Kognitiv beteendeterapi (KBT), är översatt till svenska och är lätt att använda. Förutom teoretisk bakgrund ger utbildningen gott om tillfällen att gå igenom och öva på materialet så att deltagaren är redo att använda det omedelbart efter det första kurstillfället.

Under dag tre går vi gemensamt igenom eventuella svårigheter som uppstått i arbetet efter det första kurstillfället, övar på moment som visat sig svåra och deltagarna får specifik handledning utifrån sina erfarenheter och utmaningar.

 

Citat på sidan från tidigare deltagare:
”upplägget tilltalar och passar mig, det är både informativt, lärande men också hanterbart. Ni har båda förmågan att bjuda in utan att det blir prestigefyllt och ångestladdat för mig som elev! Bra nivå på grupparbete och återkoppling därefter. Väldigt användbart. Har fått med mig många bra verktyg till mitt dagliga arbete.”

Utbildning "Missbruksbehandling"
Anmäl dig här

Personalgrupper

Systemiskt arbete i praktiken

Det finns många utmaningar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna som har olika typer av problematik. För att öka förutsättningarna att lyckas i arbetet är det framgångsrikt att arbeta systemiskt där man öppnar för fler lösningar och möjligheter. Vi påverkas alla av olika system runt oss och vikten av att länka samman praktiska saker som bostad, sysselsättning, organisationer med familj, nätverk, professionella och individuella förutsättningar ökar möjligheterna för framgång.

Utbildningen ”Systemiskt arbete i praktiken” avser ge kunskaper både teoretiskt men framför allt praktiskt i form av nya idéer, råd och möjligheter att öva utvecklande och utförande av kliniska färdigheter.

Denna utbildning kan göras över en dag eller med uppföljningsdagar där vi kan fördjupa oss i eventuella svårigheter och nya övningar och på ett systemiskt sätt förstå både de hinder och utmaningar som vi professionella ställs inför.

Vår målsättning med utbildningen är att det kommer göra en skillnad i det praktiska arbetet för deltagarna oavsett yrkesroll och för de vi möter i vår profession.

Ungdomsbrottslighet

Systemisk brottsprevention (SBP) är ett program, framtaget av Solega, som syftar till att förhindra och minska på ungdomskriminalitet genom att arbeta systemiskt med problemen med hjälp av evidensbaserade metoder och interventioner med bevisad effekt. Vi erbjuder utbildningar för personalgrupper och/eller yrkeskategorier, t.ex. HVB-personal, Socialtjänsten och skolpersonal.

 

Vi påverkas alla av olika system runt oss och när vi länkar samman individuella förutsättningar med andra faktorer som påverkar, såsom familj och hemmiljö, sysselsättning, umgänge, nätverk och professionella runt omkring ökar möjligheterna för framgång. Utbildningen i Systemisk brottsprevention (SBP) avser ge kunskaper att med hjälp av evidensbaserade metoder och interventioner kunna arbeta med ungdomar som begår brott, använder alkohol/droger och är aggressiva. Lärandet sker både teoretiskt och praktiskt i form av konkreta verktyg som deltagarna får öva på under utbildningen kopplat till teori. Deltagarna kommer utveckla konkreta idéer och strategier att använda inom ramen för deras arbete som kommer utvärderas vid kommande kurstillfällen. Målsättningen med utbildningen är att det kommer göra en skillnad i det praktiska arbetet för deltagarna som förenklar deras arbete och leder till förbättrat utfall för brukare/klienter.

 

Det faktiska innehållet anpassas efter målgruppens specifika behov och avgränsas ytterligare, men följande områden är exempel på vad utbildningen kan innefatta:

 

 • Baskunskap om systemisk påverkan (utifrån Bronfenbrenners socialekologiska modell)
 • Konkreta KBT-verktyg att använda med ungdomar i syfte att minska kriminalitet, substansbruk och utåtagerande
 • Kunskap om tonårshjärnans möjligheter och begränsningar
 • Kunskap om ungdomars involvering i organiserad brottslighet
 • Kunskap om hur olika föräldra- och omsorgsstilar påverkar barn
 • Undvikande av våldsamma situationer
 • Säkerhets- och skyddsplanering

Längd och upplägget av utbildningsdagarna diskuteras beroende på uppdraget.

Psykoedukation

Att arbeta med NPF i skolan

Solega erbjuder skräddarsydda utbildningar för skolpersonal i att hantera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD och autism). Kontakta oss för att diskutera upplägg, allt från entimmesföresläsningar till flerdagarsutbildningar.

Kunskap om NPF för socialtjänsten

Solega erbjuder skräddarsydda utbildningar för socialsekreterare eller annan socialtjänstpersonal med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD och autism). Kontakta oss för att diskutera upplägg, allt från entimmesföresläsningar till flerdagarsutbildningar.

Handledning

Kontakta oss för att diskutera handledningsuppdrag eller konflikthantering för personalgrupper, på exempelvis institutioner, HVB eller skolor.

Föreläsningar

Solega erbjuder föreläsningar inom en rad olika områden. Kontakta oss för mer information eller förfrågningar gällande föreläsningar. Exempel på ämnen som erbjuds:

 • Tonårshjärnan
 • Så kan vi motverka gängens rekrytering av barn
 • Arbete med substansbruk i öppenvård

Om oss

Solega skapades utifrån mångårig erfarenhet av evidensbaserat och systemiskt arbete, där vi ser som vår roll att sprida ett systemiskt förhållningssätt och metoder som utgår från forskning och är empiriskt beprövade.

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss för mer information, frågor eller bara en trevlig pratstund!

Skicka ett mail till oss på info@solega.se

Emma Ulfsdotter Ljunggren

VD och verksamhetsansvarig

Verksamhetschef på Solega AB med lång och gedigen erfarenhet av systemiskt arbete, framför allt inom metoden MST (Multisystemiskt terapi). 

Emma arbetar som Programchef för MST Sverige och ansvarar för kvalitetssäkringen i MST-team runt om i Sverige samt andra europeiska länder. Hon har långvarig erfarenhet av arbete med antisocialt beteende hos ungdomar, systemiskt familjearbete och även bakgrund i HVB och institutionsvård. Emma är en av de personer som introducerade CM (Contingency Management, en evidensbaserad metod för substansbruk) i Sverige inom ramen för MST. Utöver detta har Emma även utformat ett nytt föräldrastödsprogram för Stockholm Stad och varit ansvarig för andra fristående utbildningar och handledningsuppdrag i olika organisationer.

Telefon: 070-932 17 46

E-post: emma@solega.se

Gemensam E-post: info@solega.se

Anders
Öhman

Utbildningsansvarig

Arbetar som MST-expert och ansvarar för kvalitetssäkringen i MST-team runt om i Sverige samt andra europeiska länder.

Anders har långvarig erfarenhet av arbete med systemiskt arbete framför allt gällande antisocialt beteende hos ungdomar, har arbetat som enhetschef för öppenvården på kommun och har även en bakgrund inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Anders har vid flertal tillfällen ansvarat för fristående utbildningar i olika kommuner och organisationer.  Anders är en av de personer som introducerade CM (Contingency Management, en evidensbaserad metod för substansbruk) i Sverige inom ramen för MST.

Telefon: 070-539 65 71 

E-post: anders@solega.se

Gemensam E-post: info@solega.se

 

Postadress: Sankt Sigfridsgatan 71, 412 66 Göteborg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.